Kiểu: Cờ úp, 26/9/2023

53 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết