loi1 1721 +13

Kiểu: Cờ úp, 26/9/2023

67 nước, 6 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ