1234545 1623 -14

Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

71 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua