Kiểu: Cờ úp, 28/9/2023

28 nước, 2 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua