Kiểu: Cờ úp, 29/9/2023

88 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua