huongb6 1692 -15

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

67 nước, 5 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua