huongb6 1677 -15

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

45 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ