congdc76 1806 +13

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

134 nước, 10 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết