Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

31 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ