AGianh 1693 -14

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

67 nước, 15 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua