duchuynh 1849 -20

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

43 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết