duchuynh 1829 -20

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

106 nước, 8 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua