Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

61 nước, 3 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết