Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

62 nước, 5 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua