Nam1976 1833 -18

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

40 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ