Kiểu: Cờ úp, 4/11/2023

45 nước, 5 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết