Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

81 nước, 13 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết