Kiểu: Cờ úp, 9/11/2023

46 nước, 5 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ