Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

66 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua