Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

38 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ