Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

17 nước, 3 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ