Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

67 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua