Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

24 nước, 2 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết