Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

64 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua