Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

79 nước, 9 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết