ychime 1421 +13

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

43 nước, 5 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết