Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

32 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết