Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

40 nước, 3 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua