Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

90 nước, 8 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua