Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

30 nước, 2 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết