anh. 1403 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

44 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua