anh. 1417 -18

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

37 nước, 2 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết