anh. 1399 -18

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2023

45 nước, 3 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua