Phat1006 1388 -20
ytrungnhan 1304 +20

Kiểu: Cờ úp, 15/11/2023

55 nước, 7 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết