davidhuy 1512 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

105 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết