davidhuy 1512 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/11/2023

67 nước, 7 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ