Xaydung 1583 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

67 nước, 6 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ