Vanmui 1594 -17
Xaydung 1583 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

89 nước, 7 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết