Xaydung 1600 -15
Vanmui 1577 +15

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

139 nước, 17 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ