Kvan 1646 -15
waterman04 1635 +15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

67 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết