waterman04 1650 +15
Kvan 1631 -15

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

80 nước, 16 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết