Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

53 nước, 12 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ