Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

52 nước, 10 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua