Avuong 1479 -19
Huyan 1402 +19

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

49 nước, 12 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ