thua1 1538 +4
Y41294840 1214 -4

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

44 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ