thua1 1542 +13
vanly 1481 -13

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

20 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ