Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

21 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ