Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

65 nước, 13 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ