Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

61 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua