Xaydung 1585 -17
nhapnha 1556 +17

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

45 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết